NTEGoNyJFsppFvt2WRHkLc8JU1yezK5Vq7
Balance (DEM)
130722.86662400