NTEGoNyJFsppFvt2WRHkLc8JU1yezK5Vq7
Balance (DEM)
131260.15466500