NTEGoNyJFsppFvt2WRHkLc8JU1yezK5Vq7
Balance (DEM)
132111.09640100