NTEGoNyJFsppFvt2WRHkLc8JU1yezK5Vq7
Balance (DEM)
130729.40185500