NTEGoNyJFsppFvt2WRHkLc8JU1yezK5Vq7
Balance (DEM)
131051.72115400