NTEGoNyJFsppFvt2WRHkLc8JU1yezK5Vq7
Balance (DEM)
132541.46323800