NTEGoNyJFsppFvt2WRHkLc8JU1yezK5Vq7
Balance (DEM)
99626.07855200