NTEGoNyJFsppFvt2WRHkLc8JU1yezK5Vq7
Balance (DEM)
129896.74531500