NQER7F9rFYjYuJxnUKyPoYJThVjcPWsygY
Balance (DEM)
117850.04100000